ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERTKE AANSPRAKELIJKHEID SELEKT VLEESSERVICE B.V. TEVENS H.O.D.N. SELEKT MEAT PRODUCTS STATUTAIR GEVESTIGD TE FRANEKER EN KANTOORHOUDEND TE HARLINGEN NADER TE NOEMEN SELEKT MEAT

ARTIKLE 1: ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 011.066.46 zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Selekt Meat vervallen.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Selekt Meat een opdracht verstrekt tot levering van producten, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden en leveringen van Selekt Meat voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voordwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van de opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.

2.3 indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijzingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 3: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Selekt Meat is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is, tenzij anders vermeld, vier werkdagen.

3.2 De prijzen is de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

3.3 bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de geoffreerde producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.4 Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt Selekt Meat zich het recht voor de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: OPDRACHTEN

4.1 Een opdracht bindt de opdrachtgever. Selekt Meat is eerst gebonden door verzending van de orderbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan Selekt Meat kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 Alle door Selekt Meat opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 5: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

5.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Selekt Meat ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Selekt Meat zijn bevestigd.

5.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door Selekt Meat schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Selekt Meat alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Selekt Meat zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

ARTIKEL 6: PRIJSWIJZIGINGEN

6.1 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de

opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Selekt Meat gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarde, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Selekt Meat kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Selekt Meat te voldoen.

ARTIKEL 7: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

7.1 Selekt Meat is te allen tijde gerechtigd meer of minder te leveren. De volgende toleranties zijn daarbij toegestaan: Op producten met gehaktvulling en omlapje: ± 5%; Op lapjes: ± 8%; Op gehakt en gehaktproducten: ± 2%; Op karbonades met een gewicht van 150 gram of meer: ± 10%; Op karbonades met een gewicht tot en met 150 gram: ± 12%; Op de totale zending: ± 3%.

7.2 Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie, in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.

7.3 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk, spoedbestellingen en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht worden.

7.4 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Selekt Meat, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 10.

7.5 Alle leveringstijden worden door Selekt Meat steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Selekt Meat eventueel benodigde gegevens door de opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.

7.6 Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de

overeenkomst en zal de opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever Selekt Meat bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Selekt Meat schriftelijk is bevestigd.

7.7 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mist hij hiervan schriftelijk aan Selekt Meat kennis geeft, onverminderd het recht van Selekt Meat om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Selekt Meat omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

7.8 Selekt Meat is gerechtigd met onmiddellijke ingang  de werkzaamheden op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van Selekt Meat de opdrachtgever ingebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Selekt Meat te voldoen, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 13. a) ER een gegronde reden is aan te nemen dat opdrachtgever ingebreke zal blijven de verschuldigde bedragen aan Selekt Meat te voldoen. b) Selekt Meat bij het sluiten van de overeenkomst een bankgarantie van opdrachtgever heeft verzocht en deze niet tijdig heeft ontvangen. C)Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf. d) Opdrachtgever overgaat tot boedelafstand, danwel indien er beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen. Hetgeen door opdrachtgever aan Selekt Meat verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

ARTIKEL 8: VERPAKKING EN VERVOER

8.1 Tenzij de opdrachtgever bij de bestelling een vervoerder heeft aangewezen, wordt de wijze van vervoer en de keuze van de vervoerder door Selekt Meat bepaald.

8.2 Indien opdrachtgever de levering weigert af te nemen op het moment dat deze wordt aangeboden of indien opdrachtgever nalaat Selekt Meat de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een juiste levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van opdrachtgever.

8.3 Waar zulks naar het oordeel van Selekt Meat nodig is, of door de opdrachtgever uitdrukkelijk wordt gewenst, zullen de zaken verpakt worden geleverd; de kosten van verpakking worden tegen een door Selekt Meat bepaalde kostprijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.4 Indien verpakkingsmateriaal door Selekt Meat aan de opdrachtgever ter leen in verstrekt en daarvoor aan de opdrachtgever statiegeld is of zal worden berekend, zal de opdrachtgever voor een bedrag gelijk aan het hem  berekende statiegeld worden gecrediteerd, danwel zal van het berekenen van statiegeld worden afgezien, indien dat verpakkingsmateriaal naar het oordeel van Selekt Meat weder bruikbaar eb in goede staat franco en tijdig bij Selekt Meat in afgeleverd.

ARTIKEL 9: NIET AFGENOMEN OF GERETOURNEERDE ZAKEN EN OPSLAG

9.1Ten onrechte aan Selekt Meat geretourneerde goederen en goederen dien opdrachtgever heeft geweigerd af te nemen, blijven ter beschikking van de opdrachtgever.

9.2 De in artikel 9.1 bedoelde goederen alsook goederen die aan Selekt Meat inbewaarneming (opslag) zijn gegeven, zullen voor rekening en risico van opdrachtgever door Selekt Meat of een door Selekt Meat aangestelde derde worden opgeslagen.

9.3 Alle schaden aan de opgeslagen goederen, voorzover niet door de verzekeraar van Selekt Meat worden gedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.4 Acceptatie van retourzendingen worden door Selekt Meat niet als erkenning van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid beschouwd.

9.5 Tenzij zulks schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen is Selekt Meat niet verplicht zorg te dragen voor enige verzekering van zaken die bij Selekt Meat worden opgeslagen ten behoeve van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de aan Selekt Meat in bewaargeving (opslag) gegeven zaken deugdelijk te verzekeren tegen de (gevolgen van de) risico’s die een tekortkoming van Selekt Meat met zich mee zou kunnen brengen, waaronder het niet kunnen afgeven van de zaken in de oorspronkelijke staat als gevolg van brand, beschadiging, diefstal en achteruitgang van de zaak. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Selekt Meat bewijs overleggen waaruit blijkt dat zij aan deze verplichting heeft voldaan.

ARIKEL 10: OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Selekt Meat onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Selekt Meat kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

10.2 Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, het uitbreken van veeziekten, stakingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemersorganisaties, waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten aan Selekt Meat door derden en andere onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

10.3 Overmacht ontslaat Selekt Meat van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

10.4 Ingeval van langer durende overmacht zal Selekt Meat daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, waarbij opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Selekt Meat het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

ARTIKEL 11: KLACHTEN

11.1 Klachten ten aanzien van vers vlees dienen binnen 24 uur na ontvangst van de levering per telefoon of per mail aan Selekt Meat gemeld te worden. Indien zij telefonisch worden gemeld en Selekt Meat dit wenst dienen klachten daarnaast ook schriftelijk plaats te vinden.

11.2 Klachten ten aanzien van andere produkten dienen binnen 48 uur na ontvangst van de levering per telefoon of per mail aan Selekt Meat gemeld te worden. Indien zij telefonisch worden gemeld en Selekt Meat dit wenst dienen klachten daarnaast ook schriftelijk plaats te vinden.

11.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 11.1, danwel artikel 11.2 vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na levering- aan Selekt Meat worden gemeld.

11.4 De opdrachtgever is bevoegd alle producten op gewicht, hoeveelheid en kwaliteit te (laten) onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen, behoudens in geval van afkeuring, voor zijn rekening.

11.5 Een levering is goedgekeurd indien: a) opdrachtgever de producten heeft goedgekeurd en aanvaard; b) opdrachtgever de producten niet binnen 24 uur danwel 48 uur na levering heeft gekeurd; c) opdrachtgever de producten verwerkt alvorens deze te keuren. Na goedkeuring van de levering aanvaardt Selekt Meat geen enkele aansprakelijkheid meer jegens opdrachtgever of derden anders dan genoemd in artikel 12.

11.6 Na de constatering van enig (vermeend) gebrek dient bewerking, verwerking of enig ander gebruik van het product direct gestaakt te worden.

11.7 Opdrachtgever zal alle door Selekt Meat voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Selekt Meat in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en of kwantiteit van de geleverde prestatie.

11.8 Indien Selekt Meat een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overlegd vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.

11.9 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveringen niet op.

11.10 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

11.11 Selekt Meat is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestiging of prospectussen geldt de uitleg van Selekt Meat als bindend.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Selekt Meat generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voorzover deze schade het bedrag van de door Selekt Meat te verrichten werkzaamheden, te leveren producten of een evenredig deel daarvan overtreft. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

12.2 Afspraken met personeel binden Selekt Meat niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

12.3 Selekt Meat aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

12.4 Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever gegeven, worden door Selekt Meat naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

ARTIKEL 13: BETALING

13.1 Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen zeven dagen factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare munt.

13.2 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

13.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op Selekt Meat heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.

13.4 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien Selekt Meat hiervoor toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar, zal door

opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

13.5 Selekt Meat heeft ten allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Selekt Meat te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Selekt Meat aanleiding ziet zulks te verlangen.

13.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Selekt Meat moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal Selekt Meat zich conformeren aan de tarieven als vastgelegd in het rapport Voorwerk II. Selekt Meat behoudt zich het recht voor meer kosten te vorderen indien deze wekelijk gemaakt zijn.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

14.1 De eigendom van de te leveren producten gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Selekt Meat verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.

14.2 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Selekt Meat de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Selekt Meat zal cederen. Opdrachtgever verleent Selekt Meat reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

14.3 De geleverde producten mogen door de opdrachtgever niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

14.4 Selekt Meat is te allen tijde gerechtigd de geleverde producten bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Selekt Meat niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1000,00 voor elke dag, dat hij is gebreke blijft.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle overeenkomsten en transacties van Selekt Meat is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.